regulamin

NAGRODY IM. KAZIMIERZA KUTZA

ROZDZIAŁ I
NAGRODA

1.1 Organizatorami Nagrody im. Kazimierza Kutza (dalej jako Nagroda) są Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

1.2 Fundatorem Nagrody jest Miasto Katowice.

1.3 Nagroda ma na celu uhonorowanie twórcy za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywają istotną rolę w aktualnej debacie publicznej, przyczyniając się do budowania społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego. Nagroda promuje artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem, prezentując postawę bliską patronowi nagrody Kazimierzowi Kutzowi.

1.4 W ramach Nagrody może zostać przyznany honorowy tytuł „Ambasador Śląska” za zasługi dla regionu górnośląskiego.

1.5 Nagrodę stanowią: 

  1. a) statuetka,
  2. b) nagroda pieniężna w kwocie 50 000 zł.

1.6 Nagroda przyznawana jest osobie, która w nieodległej przeszłości wykazała się szczególnymi osiągnięciami w obszarze wymienionym w punkcie 1.3. 

1.7 Jury może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu Nagrody w danym roku.

ROZDZIAŁ II
WYBÓR LAUREATA

2.1. Wybór laureata składa się z 2 etapów:

  1. a) etap pierwszy – wybranie przez Jury 5 nominowanych, których nazwiska ogłasza się w grudniu każdego roku,
  2. b) etap drugi – wybór przez Jury laureata dokonywany w dniu wręczenia Nagrody w danej edycji, każdorazowo 16 lutego.

2.2 Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobie żyjącej w dniu opublikowania listy nominowanych do Nagrody.

2.3 Z udziału w konkursie wyklucza się członków Jury i sekretarza Jury. Powyższe ograniczenia obowiązują także przez okres 2 lat od daty zakończenia pełnienia funkcji wskazanych powyżej.

2.4 Zgłoszenia kandydatów dokonują członkowie Jury na pierwszym spotkaniu w danym roku, nie później niż 15 grudnia. Każdy członek Jury może zgłosić dowolną liczbę kandydatów do nagrody.

ROZDZIAŁ III
JURY

3.1 Jury konkursu składa się z 16 osób, w tym Przewodniczącego.

3.2 Fundator Nagrody pisemnie powołuje członków Jury na jedną 4-letnią kadencję.

3.3 Członek Jury może pełnić swą funkcję przez dwie kadencje, z których każda trwa 4 lata.

3.4 Członek Jury może zostać powołany ponownie do składu Jury, jednakże po przerwie wynoszącej co najmniej 4 lata, czyli jedną pełną kadencję.

3.5 Członkostwo w Jury ustaje skutkiem odwołania, rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Fundator Nagrody powołuje nowego członka Jury na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało. W takim przypadku nowo powołany członek Jury może zostać powołany na kolejną kadencję bez konieczności zachowania przerwy, o której mowa w pkt 3.4.

3.6 Przewodniczącego Jury wybierają spośród siebie członkowie Jury na okres 1 roku od dnia wyboru. Przewodniczący Jury kieruje jego pracami i przewodniczy jego obradom.

3.7 Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 10 członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3.8 W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej dwa posiedzenia Jury poświęcone wyborowi Laureata (w tym dwa posiedzenia dla ustalenia listy nominowanych oraz jedno dla wyłonienia Laureata Nagrody).

3.9 Fundator Nagrody powołuje sekretarza Jury. Wynagrodzenie sekretarza ustala współorganizator – Teatr Śląski. 

3.10 Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureata.

3.11 Do obowiązków sekretarza należy:

  1. a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Jury o kandydatach zgłoszonych do Nagrody w danej edycji Konkursu,
  2. b) protokołowanie obrad Jury,
  3. c) stały kontakt z członkami Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad,
  4. d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji.

ROZDZIAŁ IV
UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA NAZWISKA LAUREATA
I WRĘCZENIA NAGRODY

4.1 Dniem ogłoszenia nazwiska laureata i wręczenia Nagrody jest 16 lutego każdego roku.

4.2 Termin, o którym mowa powyżej, nie może zostać zmieniony bez ważnego powodu.

4.3 Miejscem uroczystości jest każdorazowo Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego.

4.4 Do stałych uczestników Uroczystości zalicza się: nominowanych, laureatów poprzednich edycji nagrody i członków Jury.

4.5 Za scenariusz i przebieg uroczystości odpowiedzialny jest dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na podstawie uchwały Jury: 

  1. Jury podejmuje decyzje o zmianach w regulaminie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
  2. dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 10 członków Jury.